سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اردشیر کلانتری – استادیار و مدیر گروه بهداشت حرفه‌ای – دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محمدرضا صادقی علی آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه‌ای – دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

وجود گرما در صنایع به عنوان یک مشکل جدی مطرح است. در این خصوص شاخص‌هایی جهت ارزیابی میزان بار گرمایی وارده به کارگر ابداع شده‌اند و در مطالعات مختلف این شاخص‌ها مطرح و مورد مقایسه قرار گرفته‌اند. در این مطالعه ارتباط تعدادی از این شاخص‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. جهت ارزیابی شاخص‌ها و فاکتورهای مفیدی از دماسنج های معمولی ، کاتا و همچنین دستگاه WBGTGT و رطوبت سنگ استفاده شد. در مرحله اول با هدیه ریخته‌گری به ۱۵ ایستگاه تقسیم‌بندی شد و در مرحله دوم شاهرود اندازه‌گیری پارامترها شد. سپس عدد به دست آمده در روابط مخصوص جهت محاسبه شاخص‌های استرس حرارتی گنجانده شد. تعداد ۹۰ نفر از مردان سالم و تطابق یافته با گرما انتخاب شدن و برای هر نفر دمای دهانی و دمای افقی آن‌ها ثبت گردید. سپس نتایج حاصله در برنامه SPSS تحت WINDOWS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و ضرایب هم‌بستگی، میانگین و انحراف معیار برای هر کدام به دست آمد. در مرحله اول مقادیر میانگین، حداقل، حداکثر و انحراف معیار پارامترهای محیطی و شاخص‌ها محاسبه شد. در مرحله دوم ارتباط بین فاکتورهای فردی (دماهای دهانی و کمدی) با پارامترها و شاخص‌های محیطی (دمای هوا – دمای تابشی – سرعت جریان هوا و رطوبت نسبی) مورد ارزیابی قرار گرفت که در مورد عوامل استرس زای حرارتی رفتارهای فردی رابطه معنی‌داری مشاهده نشد ( ۰/۰۵<P ). شاخص P4SR با ( ۰/۰۵ = P ) بیشترین رابطه و هم‌بستگی را نشان داد و بقیه شاخص‌ها ارتباط معنی داری نشان ندادند. در این مطالعه رابطه بین شاخص P4SR با تمامی متغیرها معنی‌دار مشاهده شد. بر این اساس این شاخص به عنوان اولین شاخص معتبر در این تحقیق عنوان شد. در بین سایر شاخص‌ها شاخص WBGT بدت شاخص P4SR بیشترین هم‌بستگی را نشان بده و بقیه شاخص‌ها هم‌بستگی ضعیفی را نشان دادند لذا شاخص P4SR در این تحقیق از اعتبار بالایی برخوردار بود.