سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بابک سامانی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه شیراز
خلیل سر کاری نژاد – استادیار بخش علوم زمین دانشگاه شیراز

چکیده:

بررسی فابریکهای ساختاری و شاخص‌های برش در منطقه مورد مطالعه نشانگر وجود مؤلفه‌های برشی و ساختارهای نامتقارن در هر سه صفحه XZ ، YZ و XY بیضوی استرین می‌باشد. مطالعه هندسه جهت یابی فابریکی در این پهنه نشاندهنده وجود یک دگر شکلی با تقارن تریکلینیک می‌باشد. این عدم تقارن در ارتباط با عملکرد مؤلفه‌های برشی YXZ ، YYZ و YXY می‌باشد. با فرض انطباق مرزهای زون برشی با امتداد گسل‌های تراستی در منطقه مورد مطالعه و با توجه به وجود مختلف برشی راست گرد در سطوح بیضوی استرین به نظر می‌رسد که مدل تکتونیکی هم‌گرایی مایل با مرزهای مایل مدل مناسبی جهت تفسیر تکامل ساختاری و تکتونیکی منطقه مورد مطالعه ‌باشد.