سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

هما خیری – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده:

پژوهش فوق بر روی ۱۴۰ نفر از کارگران و کارکنان معدن و کارخانه سولفاتیک در فصل تابستان بصورت توصیفی تحلیلی انجام گردید. در این مطالعه ضمن اندازه گیری پارامترهای جوی موثر در شاخص گرمایی WBGT (دمای تر طبیعی، دمای گویسان و دمای محیطی) مشخصات فردی کارگران در قسمتهای مختلف معدن، حوضچه، کارخانه ،دیگ بخار ، آزمایشگاه ، اداری و انبار بصورت همزمان مورد ارزیابی قرار گرفت. اندازه گیریها در سه نوبت قبل، حین و پس از کار (در سه قسمت سر، کف و پا) انجام گرفت. وسیله اندازه گیری شاخص WBGT، WBGT متر بود. میانگین اختلاف شاخص WBGT و TWA. WBGT از استاندارد برای شاغلین قسمتهای معدن، حوضچه ، کارخانه و دیگ بخار با سایر شاغلین قسمتهای دیگر معنی دار بود. میانگین اختلاف WBGT.TWA شاغلین از استاندارد-با تخصصهای مختلف با عوامل زیانبار مختلف (گرما، سر وصدا و رطوبت) و رنگ مختلف لباس (روشن، تیره و نیمه تیره) یکسان نبوده و اختلاف معنی داری وجود داشت. احساس گرمایی شاغلین ازمحیط کارشان یکسان نبوده و بامیزان WBGT.TWA حاصل از اندازه گیریها کاملاً مطابقت داشت. میانگین دمای تر طبیعی در کارخانه بالاترین میزان ۲۳/۷ و در معدن کمترین مقدار بوده است. میزان WBGT در ناحیه سر شاغلین معدن بیشترین مقدار و در قسمت اداری کمترین مقدار بوده است. میزان WBGTدر ناحیه پای شاغلین معدن بیشترین مقدار و در قسمت اداری کمترین مقدار بوده است. میزان WBGT.TWA با مقادیر توصیه شده سازمانی جهانی استاندارد ACGIH , (ISO) مقایسه و قسمتهای معدن ، کارخانه، حوضچه و دیگ بخار بیش از مقادیر توصیه شده و قسمتهای انبار، آزمایشگاه و اداری کمتر از مقدار توصیه شده می باشد و نهایتا برای شاغلین معدن اتاقکی با توجه به تعداد شاغلین ادوات ایجاد گرمای داخل اتاق تعداد و نوع روشنایی و … جهت کنترل گرما و رطوبت طراحی گردید.