سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدعلی قاجار کوهستانی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت ساری

چکیده:

گرما به عنوان یک نیاز اساسی و حیاتی برای فعالیت‌های زیست‌محیطی و یک ابزار مهم برای به گردش درآوردن چرخ‌های عظیم صنعتی مورد توجه است. این تحقیق در راستای تأیید شاخص استرس گرمای تروگوی سان (تابشی) در طول سال‌ها ۷۶ و ۷۷ توانایی‌های شهر ساری انجام گردید. از ۲۱۴ نانوایی شهر ساری به طور تصادفی ۷۰ واحد از انواع پف، مانند بربری – لواش ، تافتون و سنگک مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه از نوع توصیفی مشاهده‌ای بوده است. در هر نانوایی صرف‌نظر از نوع پشت سه ایستگاه در نظر گرفته شده که عبارتند از کنار شط، نزدیک کوره شحت، محل خمیرگیری، محل فروش . در هر ایستگاه پس از نصب WBGT متر بر روی سه پایه قابل تحسین، است که وضعیت آناتومی بدن ماهی سفید، سینه، پا اقدام اندازه‌گیری که شاخص دمای تن طبیعی NWT دمای خشک tda دمای گوی سان (tga) در داخل کار گاه گردید. پس از تعیین مقدار هر دم و وسط در دفتر ویژه اقدام به اندازه‌گیری WBGT خارج کارگر شده است. پس از گردآوری داده‌ها و ثبت در دفتر ویژه به کمک آزمون‌های آماری X 2 و برنامه کامپیوتری H6 و SPSS استنتاج گردید. WBGT متر مورد استفاده از نوع کلاسلا Cassella کشور انگلیس بود که با استاندارد Niosh موقت داشته است. NWT کمترین دمای تر طبیعی در لواش ماشینی دسته‌بندی با هم ۲۵/۶۵ درجه سانتی‌گراد بیشترین آنگاه ۲۹/۸۵ درجه سانتی‌گراد در نانوایی بربری ماشینی خودکار. Tga دمای گوی سان کمترین در لواش ماشینی بسته‌بندی داسیت ۲۹/۲۵ درجه سانتی‌گراد و بیشترین آن در نانوایی لواش فر صنعتی دستگاه دیدگاه ۳۶/۸۴ درجه سانتی‌گراد Tda دمای خشک ، کمترین درد لواشی بسته‌بندی با ۲۸/۳۱ درجه سانتی‌گراد و بیشترین آن در نمای سنگک ۳۷/۲۸ درجه سانتی‌گراد با WBGT داخل کارتان بیشترین بربری ماشینی خودکار با ۳۱/۷۶ درجه سانتی‌گراد و کمترین آن در نانوایی لواش ماشینی بسته‌بندی با ۲۸/۳۱ درجه سانتی‌گراد WBGT خارجه کار گاه بیشترینآن در لواش فر صنعتی ماشینی با ۳۱/۴۸ درجه سانتی‌گراد. کمترین آن در نانوایی لواشی ماشینی دسته‌بندی با ۲۶/۶۲ درجه سانتی‌گراد لازم به توضیح است که اندازه‌گیری دست نیست تا دهم نانوایی و در هر ایستگاه دست وضعیت اندام بدن با استفاده از رابطه (فرمول در متن اصلی مقاله) کل مواجه و در محاسبه گردید و برای به دست آوردن WBGT داخل کارگاه از رابطه WBGT Indoor = 0/7ntwb + 0.3tga استفاده گردید. با توجه به اینکه ntwb ، tga پل برای خواص نانوایی هاو انواع پخت شد. در نتیجه WBGT داخل کارگاهی نانوایی لواش ماشینی بسته‌بندی با کمترین مقدار می‌تواند به عنوان مناسب‌ترین محل برای تهیه نان و لواش فر دستگاهی بوفون نا مناسب‌ترین محل معرفی گردند.