سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سپیده سادات مدنی تنکابنی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب، دانشکده فنی دانشگاه تهران
مسعود تابش – استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

با توجه به هزینه های هنگفت اجرا و نوسازی شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری و اهمیت آنها ازنظر سلامت جوامع شهری، لازم است که شبکه های جمع آوری فاضلاب به صورت واقعی مدل و تحلیل شوند. در حال حاضر طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری در شرایط ایده آل صورت می گیرد، در حالیه بسیاری از مسائل و مشکلات مربوط به این شبکهها درزمان بهره برداری و در شرایط غیرطبیعی اتفاق می افتد. منظور از شرایط غیرطبیعی در شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری، شکست لوله ها، ورود آب زیرزمینی به شبکه، بارش بارانهای شدید، عدم ارضاء سرعتها و ارتفاع آب حداقل و حداکثر در شبکه می باشد.بنابراین جهت ارزیابی وضعیت شبکه های جمه آوری فاضلاب در شرایط واقعی و زمان بهره برداری باید پارامترهای دیگری نیز مدنظر قرار گیرند. از جمله پارامترهای قابل بررسی جهت تعیین وضعیت شبکه ها شاخص عملکرد هیدرولیکی می باشد. از آنجا که عملکرد هیدرولیکی خاصیتی از شبکه نیست که بتوان به صورت مستقیم آنرا اندازه گرفت و یا محاسبه کرد، لذا ارزیابی آن می بایست با استفاده از سایر مشخصه های هیدرولیکی و مکانیکی شبکه های جمع آوریفاضلاب که به صورت مستقیم قابل اندازه گیری یا محاسبه هستند انجام شود. در این مقاله ضمن ارائه یک تعریف برای شاخص عملکرد هیدرولیکی در شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری، وضعیت هیدرولیکی شبکه بر اساس میزان ارتفاع آب در لوله ها سنجیده می شود. روش ارائه شده یک شبکه نمونه مورد ارزیابی قرار گرفته است.