سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هوشیار حسینی – دانشجویان بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
یوسف رحیمی – دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران
علی جلیل زاده – عضو هیات علمی بهداشت محیط انشگاه علوم پزشکی ارومیه
کبری حسینی – دانشجویان بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

چکیده:

فاضلاب شهری ونیز کاهش نزولات جوی طی دهه گذشته، در معرض خطر کمبود وآلودگی آب قرار دارد. ازاین رو بدلیل اهمیت موضوع،این تحقیق جهت تعیین خصوصیات میکروبی و انطباق آن با استانداردهای آب شرب طی دوره یک ساله ۸۵-۸۴ صورت گرفت. بررسی باکتریولوژیک منابع آب بر روی ۱۷۷۶ نمونه ارسالی شهری و روستایی نشان دادکه در منابع شهری کنترل و پایش منظمی برروی سیستم تصفیه آب انجام می گیرد، هیچگونه آلودگی مشاهده نگردید و نتایج منطبق بر شاخص هایبیولوژیکی جهانی بوده اند. ولی روستاهای حومه بدلیل بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی، عدم بهسازی صحیح چشمه و قنات ها وآلودگی ثانویه (حتی درچاهای عمیق) و عدم پایش و راهبری صحیح سیستم تصفیه، حدود ۱۹٫۱۴% آلودگی ها را نشان دادند که سهم آلودگی در چشمه ها تقریبا ۵۶% ،چاههای عمیق ۳۲% ،چاههای دستی و نیمه عمیق ۹% و نهایتاٌ قنات ها ۳% کل آلودگیها را به خود اختصاص داده اند. میانگینMPN اولیه نمونه های مورد آزمایش ml100/عدد ۱۲۸ وکلیفرم کل ml100/عدد ۱۰۰ وکلیفرم های گرماپای ml100/عدد ۶۳ است. نتیجه تمامی نمونه های مورد آزمایش از نظر التور منفی بودند.
لذا نتیجه گیری می شود مشکلاتچاههای عمیق ناشی از عدم بهسازی و تجهیز مناسب چاه، عدم رعایت حریم چاه و عدم وجود تجهیزات مناسب گندزدایی می باشد چشمه ها و چاههای دستی و نیمه عمیق نیز بطور مناسبی تجهیز و بهسازی نشده اند و لازم است مطالعات بیشتری در خصوص تامین آب کافی و سالم در منطقه انجام گیرد.