سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدجواد محمدی –
فلاح حیدرماه –
حسین صفاری –
علی مهرابی –

چکیده:

تغییرات وتمرکز جمعیتی درنقاط مختلف جهان وبه موازات آن تولید انبوه موادزائد جامدیکی ازمقوله های مهم ومورد توجه جدی درمباحث محیط زیست گردیده است که درصورت عدم اعمال مدیریت صحیح درکنترل موادزائد جامد شهری وروستایی موجب آلودگی منابع آب،خاک وهوا وسایر منابع طبیعی خواهدشد .بی تردید انتشار بسیاری ازبیماریهای واگیردار وتولید وتکثیرحشرات وجوندگان ناقل نتیجه عدم توجه به موضوع جمع آوری ودفع اصولی زباله درهرمنطقه خواهدبود. روش اجراء : پژوهش حاضر ازنوع توصیفی – مقطعی بوده که بااستفاده ازگزارشات ومستندات موجود وبررسی آخرین اطلاعات ثبت شده درچک لیست وضعیت مدیریت پسماند ۸۳ شهر استان در ۱۳۸۶ انجام شده است نتایج بااستفاده ازنرم افزارهای excell و spss مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. براساس نتایج حاصل،میانگین دفعات جمع آوری زباله ۳٫۲±۱٫۱ دفعه درهفته باحداقل ۲وحداکثر ۷ روز درهفته بوده تعدا د ۶۶ شهر فاقد جایگاه موقت زباله و ۱۷ شهردراستان هنوز ازجایگاه موقت زباله استفاده می نمایند.درطی این تحقیق وضعیت محل دفع زباله ۵۵ شهرنسبتا مطلوب وتعدا د ۱۶ شهر برنامه بازیافت زباله رااجرا می نمودند . استفاده ازدستکش،ماسک، و لباس کار توسط بیش از ۹۹ % کارگران نیز انجام می گرفت. بحث ونتیجه گیری :باتوجه به مطالعه انجام شده به نظر می رسد برنا مهی جمع آوری وحمل موادزائد جامد دراکثر شهرهای استان اصفهان ازوضعیت مناسبی برخوردار بوده اما درقسمت مراحل دفع وپردازش نیازمند توجه جدی وارتقاء شرایط می باشد .مسلما کاهش سهم روش دفن موادزائد وحرکت درمسیربازیافت ،بویژه درمراحل تولید زباله وانجام تمهیدات لازم درراستای مشارکت بخش خصوصی از راهکارهای اصولی درزمینه حفاظت محیط زیست وتوسعه پایدار خواهد بود . براساس این پژوهش تعدد دفعات جمع آوری زباله درشهرهای استان از وضعیت مطلوبی برخوردار می باشد .بطوریکه بیش ا ز ۸۰ % شهرهای موردمطالعه زباله رادرزمان های مطلوب جمع آوری می نماین د .ازنظر دارا بودن جایگاه های موقت زباله درسطح شهر نیز ۶۶ شهر فاقد جایگاه موقت می باشند که باتوجه به متروک بودن این روش امید است سایر شهرهای استان که درحدود ۱۳ شهر می باشند نسبت به حذف اینگونه جایگاه ها اقدام نمایند . نظر به اینکه دراین ۸۳ شهر از ۴۵۱ خودرو جهت جمع آوری و دفع زباله تعداد ۱۳۴ دستگاه خودرو ویژه جمع آوری زباله بوده ومابقی آنها خودروهای معمولی میباشند امید است برنامه ریزی لازم جهت تامین خودروهای ویژه انجام گردد .باتوجه یافته های به دست آمده،به نظر می رسد وضعیت محل های دفع ونحوه دفن زباله دراستان ازمطلوبیت لازم برخوردار نمی باشد .که ممکن است ناشی ازعدم به کارگیری کارشناسان فنی ودانش روز دراین زمینه می باشد . خوشبختانه آمار نشان % می دهد وضعیت بهداشتی کارگران مشغول به کار درسیستم جمع آوری ودفع زباله درحدمناسبی می باشد وبیش از ۹۰ این افراد ازل باس کار،دستکش وماسک استفاده می نمایند .لازم است درزمینه ارتقاء دانش وآگاهی آنها درارتباط با بیماری های شغلی نسبت به برگزاری دوره های آموزشی اقدام شود.