سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد امین لطیفی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی – دانشگاه قردوسی مشهد
حبیب رجبی مشهدی – استادیار گروه برق دانشکده مهندسی – دانشگاه قردوسی مشهد
جواد جواد ساده – استاد یار گروه برق دانشکده مهندسی – دانشگاه قردوسی مشهد

چکیده:

در دهه گذشته تجدید ساختار در صنعت برق اغلب کشورهای جهان با گذار از ساختار انحصاری به ساختار رقابتی، آغاز شده است . در فضای رقابتی جدید تولیدکنندگان انرژی جهت فروش انرژی به عنوان یک کالا با هم رقابت می کنند . نوع مناقصه هایی که در این بازارها برگزار می شود تاثیر عمده ای بر سود شرکت کنندگان دارد . از طرفی عدم قطعیت های موجود در محیط رقابتی مانند نوسانات قیمت و تغییر رفتار رقبا نیز سود شرکت کنندگان را متاثر می سازد . در این مقاله شاخص های سود مورد انتظار، واریانس و ریسک متناظر با رفتار یک تولیدکننده انرژی در بازارهای برق مبتنی برمناقصه یکنواخت وتمایزی تعریف و توسعه داده شده و مورد بررسی قرار گرفته اند . سپس با بررسی یک مثال عددی، این شاخص ها به طور کمی محاسبه و نتایج مورد بحث و بررسی قرار می گیرند . در انتها تاثیر تغییر پارامترهای بازار بر شاخص های تصمیم گیری مطالعه شده است .