سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۲۱
نویسنده(ها):
آرش شکوری – استادیار گروه زیست شناسی دریا دانشکده علوم دریایی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
پروین حیدری ارجلو – کارشناس ارشد دانشکده علوم دریایی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده:
این تحقیق جهت بررسی تاثیر عوامل محیطی بر تنوع گونهای اجتماعات ماکروبنتوز، در ۲ استخر پرورشی مورد بررسی اکولوژیک قرار گرفت. از این جهت ارتباط میان شاخصهای تنوع شانون، سیمپسون و غنای گونهای با فاکتورهایی چون، pH دانهبندی و مقدار کل ماده آلی بررسی شدند. فاکتورهای موثر بر شاخص تنوع در نقاط مختلف استخرها متفاوت بود بطوریکه در قسمت مرکزی استخر ۱ و خروجی استخر ۲ درصد TOM، در قسمت خروجی و ورودی استخر pH، در قسمت مرکزی استخر ۲ فاکتور شوری و در قسمت مرکزی استخر ۱درصد دانه- بندی بیشترین تاثیر را بر شاخص تنوع داشتند. در بین فاکتورهای زیست محیطی بین دما و شوری TOM و GS همبستگی مثبت معنیدار و بین تراکم با شوری TOM و GS همبستگی منفی وجود داشت انالیز واریانس فاکتورهای زیست محیطی و شاخصهای زیستی نشان داد که تفاوت معنی دارp<0/05 بین شاخص غالبیت و تنوع و همچنین دما و تراکم درنقاط مختلف استخر وجود داشت