سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالستار کاکه خانیان – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان،سنندج
حمید رضا بهمنی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان،سنندج

چکیده:

منظور آشنایی با وضعیت و شاخص های تولید مثل در گله های بز و گوسفند استان کردستان اطلاعات مربوط به ترکیب گله، تعداد دام نر و ماده در زمان جفتگیری، تعداد دام ماده زایش کرده، تعداد بره یا بزغاله متولد شده، تیپ تولد، تعداد بره یا بزغاله از شیر گرفته شده و تلفات بره و بزغاله با انجام مصاحبه وتکمیل پرسشنامه طی سالهای ۸۰ – ۱۳۷۹ در سطح استان از ۱۷۲ روستا جمع آوری و ثبت گردید . روستاها بر اساس نمونه گیری طبقه بندی شده تصادفی انتخاب و در هر روستا، دو گله تحت بررسی قرار گرفتند. شاخص های تولید مثلی مورد بررسی در این پژوهش عبارت اند از: نسبت دام نر به ماده در زمان جفت گیری، درصد زایش، در صد دوقلوزایی، درصد بره یا بزغاله زایی و درصد بهره وری گله گوسفند یا بز ، که پس از جمع آوری اطلاعات آماره های توصیفی ( فراوانی، میانگین، انحراف معیار و …) محاسبه و گزارش گردید. بررسی ها نشان داد جفت گیری معمولاً در اواخر تابستان و اوایل پائیز آغاز می شود . زایش گوسفند و بز غالباً در زمستان مشاهده می شود . بیش از ۸۰ درصد موارد شروع زایش میش ها در فاصله بین دی و بهمن ماه و خاتمه زایش آنها در فاصله اسفند و فروردین مشاهده شده و با مقداری تاخیر شروع زایش بزهای ماده در فاصله بین بهمن و اسفند و خاتمه زایش آنها در فاصله فروردین و اردیبهشت مشاهده گردید. نسبت دام نر به ماده در زمان جفت گیری برای گوسفند ۸/۵ . بز ۱۲ درصد در نظر گرفته می شود . درصد زایش میش و بز به ترتیب ۸۲/۹۶ و ۸۲/۰۶ درصد ، درصد دوقلو زایی در گوسفند و بز به ترتیب ۱۴/۸ و ۱۶/۳ درصد، درصد بره زایی و بزغاله زایی به ترتیب ۹۳/۱۵ و ۸۹/۵۳ درصد و درصد بهره وری گله گوسفند و بز به ترتیب ۷۳/۸۵ و ۶۱ /۷۷ درصد در گله های تحت پوشش بر اساس اطلا عات اخذ شده از دامداران برآورد گردید.