سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
بتول زرگوش – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و بزنامه ریزی شهری دانشگاه یزد
اسماعیل جهانشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و بزنامه ریزی شهری دانشگاه یزد

چکیده:
حکومت هادر بستر پیچیدگی های داخلی، منطقهای و جهانی با چالشهای گوناگون بالقوه و بالفعل مواجه می شوند؛ از این رو، توجه جدی و روزافزون آنها به مقوله حکمرانی خوب، تحقق بخشیدن شاخص های آن برای مدیریت مطلوب و کارآمد جامعه و کسب رضایت عمومی و استمرار بخشیدن به آن بسیار ضرورت دارد. هدف اصلی از این پژوهش شناسایی مهمترین نقاط ضعف حکمروایی خوب، بهترین نقطه حکمروایی خوب و تدوین برنامه های میان مدت و بلند مدت برای شهر شوش است. روش تحقیق نیز توصیفی – پیمایشی است. در این پژوهش از دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شده است . برای مطالعه نظریه ها و تجارب تحقیقاتی به منابع و اسناد مراجعه شده و برای گردآوری اطلاعات از روش پیمایش با پرسشنامه بهره گیری شده است . در بین شهروندان شهر شوش کلیه شاخص ها به جز شاخص بینش راهبردی وضعیت نامطلوبی دارند.بینش راهبردی وضعیت متوسط دارد.در بین کارشناسان شاخص های مشارکت، شفافیت، پذیرا و پاسخ دهنده بودن و بینش راهبردی وضعیت مطلوبی دارند. در نهایت با توجه به تمایل شهروندان به مشارکت با مجموعه مدیریت شهری ، پیشنهاد می شود که شهرداری و شورای شهر با فعال کردن شورایاری ها در محلات شهری زمینه مشارکت افراد علاقه مند و آگاه محلات را در اداره شهر فراهم کنند