سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی سروش زاده – استادیار زراعت دانشگاه تربیت مدرس
هاشم امین پناه – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه تربیت مدرس
اسکندر زند – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات آفات و بیماریها– تهران
علی مومنی – موسسه تحقیقات برنج کشور– آمل

چکیده:

هدف این تحقیق مطالعه شاخص های رشد موثر بر توانایی رقابتی شش رقم (خزر، سپیدرود، درفک، فجر و شیرودی) به همراه سه لاین امید بخش (۸۳۰، ۸۴۱ و ۸۴۳) و یک رقم بومی (دیلمانی) در برابر سوروف بود . آزمایش در سال زراعی ۱۳۸۶ در ایستگاه تحقیقاتی برنج کشور – تنکابن، استان مازندران، انجام شد . طرح آزمایشی به صور ت فاکتوریل با چهار بلوک کامل تصادفی بود . فاکتور های آزمایش شامل هفت رقم و سه لاین برنج بود که در شرایط با و بدون سوروف کشت شدند . ارقام مختلف برنج با تراکم توصیه شده برای هر کدام نشاء شدند، اما تراکم سوروف ۲۰ بوته در متر مربع در نظر گرفته شد . در این آزما یش وزن خشک اندامهای هوایی و سطح برگ در شرایط با و بدون رقابت با سوروف هر دو هفته یکبار اندازه گیری شد . سپس میزان تجمع ماده خشک، سرعت رشد محصول و شاخص سطح برگ محاسبه شد . در پایان فصل رشد نیز عملکرد دانه اندازهگیری شد. نتایج نشان داد که همه صفات مذکور در شر ایط رقابت با سوروف کاهش یافتند . میزان تجمع ماده خشک، سرعت رشد محصول و شاخص سطح برگ در لاین ۸۴۳ در شرایط رقابت و بدون رقابت بیشتر از رقم خزر بود. در مجموع لاین ۸۴۳ در مقایسه با رقم خزر از توانایی رقابتی بیشتری برخوردار بود.