سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فلورا رفیعی – عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان
شهرام شعاعی – دانشجوی دکتری واحد علوم و تحقیقات تهران
علی کاشانی – استاددانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

به منظور تاثیر رژیمهای آبیاری و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و کیفیت محصول آفتابگردان آزمایشی به صورت کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی استان زنجان به اجرا درآمد . تیمارهای آبیاری شامل آبیاری در مرحله گلدهی + پرشدن دانه (I1) ، آبیاری در مرحله غنچه دهی+ گلدهی (I2) ، آبیاری در مرحله غنچه دهی+ گلدهی+ پرشدن دانه (I3)، آبیاری کامل هر ۸ روز (I4) در کرت های اصلی و سطوح نیتروژن مصرفی در ۰، ۹۰، ۱۸۰ کیلوگرم در هکتار درکرت های فرعی قرار داده شدند. نتایج نشان میدهد که بیشترین عملکرد دانه در تیمار آبیاری کامل با سطح نیتروژن ۱۸۰ کیلوگرم در هکتار به دست آمد . بهترین بازده اقتصادی آب و کود ، مصرف آب درمرحله غنچه دهی + گلدهی و مصرف متعادل ۹۰ کیلوگرم درهکتار به دست آمد .با توجه به روند کلی روند سرعت رشد محصول (CGR) دراوایل دوره رشد با افزایش مصرف نیتروژن و آب مصرفی افزایش و در مراحل نهایی روند کاهشی و منفی را نشان داد که تحت تأثیر رژیم آبیاری و نیتروژن مصرفی قرار گرفت. تغییرات سرعت رشد نسبی محصول (RGR) وسطح ویژه برگ (SLA) با بزرگتر شدن گیاه وتوسعه اندامهای فتوسنتزکننده و برگها روند کاهشی نشان داد که این روند در سطوح نیتروژن بالا بیشتر بود.