سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مسعود تابش – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، پردیس فنی، دانشگ
امیرحسین اسدیانی یکتا – دانشجوی دکتری مهندسی عمران – آب ، دانشکده مهندسی عمران ، پردیس فنی، دا

چکیده:

آب بحساب نیامده بصورت تفاضل حجم کل آب ورودی به شبکه و حجم آب اندازه گیری شده از طریق کنتور مشترکین تعریف میشود و به دو قسمت آب بحساب نیامده فیزیکی (نشت) و غیر فیزیکی تقسیم می گردد. از جمله نتایج نشت آب، نیاز به منابع اضافی تامین آب با کیفیت مناسب، صرف هزینه های تولید، تصفیه، انتقال و توزیع آب ، ورود آلودگی به شبکه و … می باشد. بدین لحاظ موضوع آب بحساب نیامده و جلوگیری از بروز تلفات در شبکه های آب از اهمیت والایی برخوردار است. مدیریت نشت و چگونگی ارزیابی اقدامات انجام شده پس از کنترل نشت و همچنین مقایسه وضعیت شبکه های مختلف از لحاظ نشت موضوعاتی هستند که تاکنون کمتر مطرح شده اند. در این مقاله به ارائه روشهای جدید مدیریت نشت، چگونگی تاثیر فاکتورهای محلی موثر برنشت بر این روشها و معرفی شاخص های عملکرد نشت به مظور دست یابی به ی معیار کمی جهت مقایسه وضعیت نشست در شبکه ها و ارزیابی اقدامات کنترل نشت پرداخته میشود. سپس با استفاده از یک پایلوت مطالعاتی، نحوه استفاده موثر از شاخص های عملکرد زیر بنا و شاخص عملکرد اقتصادی نشت و چگونگی استفاده از این مفاهیم درجهت تعیین اولویت های کنترل نشت در شبکه ها بررسی می شود. همچنین سطوح مختلف شاخص های عملکرد، مقایسه شده و بهترین و کاملترین شاخص عملکرد نشت انتخاب میشود.