سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پیام پزشکپور – مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان

چکیده:

به منظور تعیین مهمترین خصوصیات فنومورفولوژیک موثر بر عملکردد انه عدس، آزمایش در سال ۱۳۷۹ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی خرم اباد به مرحله اجرا درآمد در این زآزمایش ۶ژنوتیپ عدس همراه با رقم اصلاح شده گچساران و همچنین توده محلی لرستان در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد مقایسه قرار گرفتند. ژنوتیپ های مورد بررسی اختلاف معنی داری را از نظر عملکرد بیولوژیکی شاخص برداشت تعداد غلاف در بوته، تعداد غفالف های تک بذری تعداد غلاف های دو بذری متوسط تعداد دانه در غلاف وزن صد دانه، تعداد روز تا رسیدگی، ارتفاع ساقه اصلی تعاد گره ساقه تعداد شاخه های فرعی اولیه نشان دادند.