سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن احمدی – استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
علی اکبر نظری سازمانی – دانشجوی دکتری آبخیزداری، دانشگاه تهران
مریم آذرخشی – دانشجوی دکتری آبخیزداری

چکیده:

طبق تعریف کنوانسیون بیابان زدایی سازمان ملل متحد بیابانزایی فرایندی است که موجب تخریب زیست بومهای طبیعی شده و کاهش تولید بیولوژیک را در اقالیم خشک ، نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب به همراه دارد که علل این تخریب مربوط به عوامل طبیعی یا فعالیت انسانی می باشد به منظور برنامه ریزی در جهت مبارزه با پدیده بیابان زایی قبل از هرچیز شناسایی عوامل موثر براین پدیده و راهکارهای جلوگیری از شدت ان در مناطق و اقالیم مختلف از اولویتهای ابتدایی به شمار می اید دراین مطالعه مدلهای فائو – یونپ، مدالوس و روش ایرانی طبقه بندی بیابان زایی MICD , ICD و شاخصهای معرفی شده انها در رابطه با فرسایش بادی و نقش آن در بیابان زایی مورد بررسی و نقاط ضعف و قوت مدلهای فوق مورد بحث قرارگرفته است.