سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیرکیوان کفاشی – عضوهیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
گودرز نجفیان – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

برای بازدهی بیشتر در اصلاح ارقام برتر و مقاوم به تنش آبی باید بهترین معیارهای مقاومت به خشکی را شناخت به این منظور تحقیقی برای گزینش بر اساس عملکرد و وزن هزار دانه ٨ لاین و رقم گندم آبی برای اقلیم معتدل همراه با سه ر ژیم آبیاری درطرح آماری اسپلیت بلو ک درقا لب بلو ک کامل تصادفی در سه تکرار (رقم به عنوان فا کتور اصلی و رژیم آبیاری به عنوان فا کتور فرعی ) در استان کرمانشاه و در سال زراعی ۸۲-۱۳۸۱ انجام گردید . در این بر رسی ٥ شاخص مقاومت به خشکی شامل: شاخص حساسیت به تنش SSI، شاخص تحمل TOL، شاخص بهروری متوسط MP، شاخص تحمل به تنش STI، وشاخص میانگین هندسی بهروری GMP بر اساس عملکرد دانه و وزن هزار دانه در محیط تنش آبی وبدون تنش آبی محاسبه گردیدند . انتخاب بهترینشاخص مقاومت به خشکی بر اساس افزایش عملکرد دانه در شرایط تنش و بدون تنش می باشد و شاخص های STI و GMP به عنوان بهترین شاخص ها معرفی شده و مناسب ترین رقم متحمل به تنش کم آبی بر اساس این شاخص ها رقم پیشتاز تعیین گردید.