سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی الماسی – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت-دانشگاه علوم پزشکی ک
بهزاد کرمی متین – عضو هیات علمی دانشکده بهداش- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رضا داودی –
علی جعفری –

چکیده:

رعایت نکات بهداشت محیطی و ایمنی در بیمارستان از فاکتورهای مهم در تعیین کیفیت خدمات بهداشتی درمانی است که ارزیابی مستمر و روند رو به توسعه و اصلاحی را طلب می کند. این پژوهش نیز با هدف سنجش شاخصهای کیفی بهداشت محیط و ایمنی در بیمارستان طالقانی کرمانشاه صورت گرفت. در این مطالعه که بصورت توصیفی انجام شد، با استفاده از چک لیستی حاوی ۱۲فرم که هر یک از آنها حاوی سئوالاتی از ۴۱-۹ سوال بودند، با انجام مشاهده اقدام به جمع آوری اطلاعات گردید. سپس نتایج حاصل از ارزیابی هر بخش با استانداردهای موجود مورد مقایسه قرار گرفت و به مشخصات هر بخش بر حسب میزان تطابق آن با استاندارد، پاسخهای مطلوب، نامطلوب و نسبتاً مطلوب داده شد و با اندازه گیری درصد پاسخهای مطلوب از مجموع سئوالات هر فرم، بالاتر از ۷۱% مطابقت با استاندارد به عنوان مطلوب، ۷۰-۵۰ درصد مطابقت با استاندارد به عنوان نسبتاً مطلوب و زیر ۵۰% مطابقت با استاندارد بعنوان نامطلوب تعیین گردید. در نهایت نتایج بدست آمده از تحلیل چک لیست ها در قالب جداول و نمودارهای توصیفی ارائه گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دادند که مطلوبیت وضعیت بهداشتی و ایمنی به ترتیب در بخشهای رادیولوژی، I.C.U ، بستری، اطاق عمل، محوطه، دفع زباله، شبکه آب، آشپزخانه، رختشویخانه، آزمایشگاه، اورژانس و سیستم فاضلاب برابر با ۶۱/۵۳% ،۶۵% ، ۳۶/۱% ، ۶۹/۵% ، ۹۰/۹% ، ۱۹% ، ۶۶/۷% ، ۶۸/۲% % ۵۹/۴% ، ۷۸/۸% ، ۸/۳% ، ۱۶/۶% بود. با توجه به اینکه بخشهای مختلف مورد بررسی از نظر بهداشت محیط و ایمنی وضعیت نسبتاً نامطلوبب داشته اند به طوریکه ۴۸% از وضعیت نسبتاً مطلوب و نامطلوب برخوردار بودند، ضروری است که علاوه بر آموزش کارکنان و تجهیز بیمارستان، اقدام به برنامه ریزی سیستماتیک در زمینه ارزیابی و همچنین ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی و ایمنی بنمایم.