سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدباقر بهیارض – مدیر کل هواشناسی استان اصفهان
اکرم پرنده خوزانی – کارشناس ارشد اقلیم

چکیده:

یخبندان یکی از پدیده های مهم و خسارت زایی است که از نظر کاربردی بسیاری از فعالیتهای انسانی به ویژه فعالیتهای کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد. با توجه به اینکه استان چهارمحال و بختیاری یکی از مناطق مساعد برای کشاورزی است و لی همه ساله خسارات مطالعاتی بر روی ویژگیها، شاخصها و پیش بینی آن شاخصها صورت گیرد. هدف از این مطالعهف ناسایی و بررسی ویژگیها و شاخصهای یخبندان و پیش بینی وقوع آن جهت کاهش خسارات ناشی از این بلیه و افزایش بهره وری در برنامه ریزیهای اقتصادی به ویژه در بخش کشاورزی است. در این راستا، ویژگیهای یخبندان و شاخصهای آن مطالعه و پیش بینی آماری به تفکیک شاخصها برای این استان ارائه گردید و نتایج زیر حاصل شد: ۱- وجود همبستگی های خطی معتبر ضعف تا قوی مستقیم بین سریهای آغاز و خاتمه نشان می دهد که هر قدر آغاز یخبندان در پائیز زودتر از میانگین کلی رخ دهد، خاتمه آ ن نیز در بهار زودتر از میانگین کلی خاتمه ها رخ خواهد داد. ۲- وضعیت نقشه های توزیع جغرافیایی شاخص های یخبندان و همبستگی های خطی معتبر بین مقادیر شاخصها و ارتفاع ایستگاه ها نشان می دهد که عامل ارتفاع در وقوع یخبندان تاثیر فراوانی دارد. ۳- سریهای زمانی آغاز و خاتمه یخبندان از توزیع نرمال تبعیت می کند.