سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زهره وجودی یزدی –
تکتم کته شمیری –
محمدحسین رزقی –

چکیده:

مقدمه: تأمین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی به عنوان یکی از مهمترین چالشهای انسان در جوامع و به ویژه در جوامع در حال توسعه مطرح می باشد. براساس آمار منتشره توسط سازمان بهداشت جهانی در هر ۲۴ ساعت حدود ۱۳ هزار کودک زیر یکسال در دنیا به علت بیماریهایی که ناقل آنها آب بوده جان خود را از دست می دهند. بنابراین با توجه به محدود بودن منابع آب و رشد جمعیت، استفاده صحیح از منابع آب و جلوگیری از آلودگی آن امری ضروری به نظر می رسد. هدف از این پژوهش بررسی شاخص های باکتریایی آب آشامیدنی روستاهای حومه شهرستان مشهد بوده و ن وع مطالعه با بررسی مقطعی انجام شده است. روش اجرا: تعداد ۲۵۳ نمونه از روستاهای حومه مشهد براساس روش استاندارد در طول سال ۱۳۸۴ جمع آوری گردید. مابع آب این روستاها شامل: چاه عمیق، چاه دستی و چشمه بود که شاخص های باکتریایی کلی فرم و کلی فرم مدفوعی در آنها به روش استاندارد ۱۰ لوله ای تخمیر (MTF) بررسی شد. نتایج: نتایج این بررسی نشان داد که ۸۹/۳ درصد روستاها منبع تأمین آب آنها چاه عمیق می باشد. براساس شاخص های ملی و بین المللی به ترتیب ۵۸/۵ و ۶۰/۸ درصد از لحاظ کلی فرم و کلی فرم مدفوعی مطابق با استاندارد بود. ۸/۲ درصد از این روستا منبع آب شرب آنها چاه دستی بود و در مقایسه با استانداردها به ترتیب ۳۷/۵ و ۵۶/۳ درصد از لحاظ کلی فرم و کلی فرم مدفوعی با استانداردها تطابق داشتند. ۱/۵ درصد روستاهای مورد مطالعه منبع آب شرب آنها چشمه بود. آب این روستاها به ترتیب ۳۳ و ۶۷ درصد از لحاظ کلی فرم و کلی فرم مدفوعی با استانداردها تطابق داشت. نمونه های تصادفی از شیر برداشت هم نشان می داد که از لحاظ کلی فرم ۶۹% و کلی فرم مدفوعی ۷۶% با استانداردها هم خوانی داشت. بحث: نتایج این پژوهش بیانگر این است که حدود ۳۱ درصد از روستاها به لحاظ کلی فرم و ۲۴ درصد به لحاظ کلی فرم مدفوعی از شاخص های استاندارد فاصله دارد. در بین منابع تأمین آب چشمه از آلودگی بیشتری نسبت به سایر منابع تأمین آب برخوردار بود. بدین لحاظ می باید توصیه و روشهای مناسب در خصوص انجام راههای منطقی گندزدایی مانند کلرزنی مناسب در این روستاها صورت گیرد.