سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیروس آقانجفی – استادیار دانشکدة مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سعید فاتح – استادیار دانشکدة مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی سلیم نژاد – استادیار دانشکدة مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

این مقاله اثرات تشعشع در یک کره دو لایه را مورد بررسی قرار داده و به تجزیه و تحلیل انتقال حرارت تابشی با استفاده از مدلهای ریاضی، توابع ریکاتی – بسل و توابع نیومن و هانکل نوع دوم و توابع لژاندر می پردازد . این محاسبات در محدودة ذرات با ۱>> α و نسبت ۲ = b / a و تعداد ١٢ جمله لژاندر انجام می شود . سپس با توجه به تابع شدت تشعشع و اثرات ضریب شکست مختلط ،(m)شار تشعشعی را با استفاده از آنالیز ترکیبی مورد بررسی قرار داده و به انتخاب جنس مناسب لایه های مختلف کره می پردازد.