سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کیانوش ژیانی اصغرزاده – دامپزشک بانک کشاورزی

چکیده:

در این تحقیق بیمه نامه های صادره در مورد تعداد ۷۸۹۶ راس دام بالغ ، ۲۰۲۴ راس تلیسه ۹ تا ۱۵ ماهه و ۱۱۳۸ راس گوساله ۳ تا ۹ ماهه دردوره های متوالی بیمه ای ( سالهای ۸۲ تا (۸۵ مورد بررسی قرار گرفت . بیمه نامه ها به صورت رندوم و از دو گروه گاوداریهای با سایز متوسط ۱۰۰) تا ۲۵۰ راسی ) و با سایز بزرگ ۵۰۰) تا ۱۰۰۰ راسی ) انتخاب گردید . نتایج حاصله نشان دهنده آن است که کلاً میانگین درصد حذف و تلفات در واحدهای صنعتی بزرگ نسبت به واحد های صنعتی با سایز متوسط بیشتر است . همچنین میزان حذف و تلفات در کلاس گاو شیری و تلیسه آبستن با میانگین %۲۹/۲ دام های مشمول غرامت شده ( ذبح، تلف و یا سقط جنین ) و %۲۳/۹ دام های غرامت کامل گرفته،درمقابل کلاس تلیسه ۹ تا ۱۵ ماهه با %۳/۷ غرامت کامل و گوساله های ۳ تا ۹ ماهه با % ۱/۷ غرامت کامل ، نیازمند تغییراتی درمبانی حق بیمه کلاس های مختلف می باشد . در مورد عوامل خطر نیز نازایی هاو مشکلات تولید مثلی ، ورم پستان ها ، جابجایی شیردان و لنگش به عنوان مهمترین علل حذف منجربه پرداخت غرامت کامل مطرح می باشند . لازم به ذکراست دراین تحقیق پرسشنامه هایی در مورد عوامل خطردر بیمه دام صنعتی بین بیمه گزاران، کارشناسان فنی واحدها، دامپزشکان فارم ها و اساتید علوم درمانگاهی دانشگاه توزیع گردید که نظرات و پیشنهادات آنها به شکل جداولی ارائه میگردد .