سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا شهریاری – کارشناسی صنایع – تولید صنعتی

چکیده:

در این مقاله به بررسی کاربرد شبکه های عصبی در تکنیکQFD پرداخته شده است و به استفاده آن در چگونگی استفاده از جداول مربوط بهQFD و ارتباط میان الزامات فنی و خواسته های کیفی با استفاده از سیستمهای عصبی پرداخته شده و در نهایت سعی شده است از طریق مدلی که ارائه می شود به ، به دست آوردن خروجی حاصل ازمدل پرداخته و از طریق الگوریتم یادگیری تعریف شده ، به بهبود تا به دست آوردن خروجی مورد انتظار می نماییم