سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن ترابی پوده – دانشجوی دکترای سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
منوچهر فتحی مقدم – استادیار گروه سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی قمشی – دانشیار گروه سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمود شفاعی بجستان – استاد گروه سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

دانستن شدت اختلاط جریان غلیظ درمخازن سدها و دریاها بسیار حائز اهمیت می باشد. لذا در مطالعه آزمایشگاهی حاضر که در آن محلول آب نمک با غلظتهای متفاوت به عنوان جریان غلیظتجزیه ناپذیر در نظر گرفته شده با هدف بررسی شدت اختلاط جریانهای غلیظ با توده آب ساکن به منظور ارائه رابطه ای برای محاسبه شدتاختلاط و بررسی تاثیر زاویه واگرایی بر روی جریانهای غلیظ در مقاطع واگرا انجام گردیده است. آزمایشات در یک فلوم با طول ۶ متر، عرض ۷۲/۵ سانتی متر وارتفاع ۶ سانتی متر در شیب ها و دبی های مختلف انجام و جهت تعیین پروفیل سرعت در بدنه جریان از دستگاه لیزر و داپلر دو بعدی استفاده شد. اندازه گیریهای انجا شده نشان داد که اختلاط در بدنه جریان غلیظ در مقطع واگرا نسبت به مقطع ثابت دارای مقادیر بیشتری می باشد. در بعضی از آزمایشات نیز بسته به میزان دبی ورودی جریان غلیظ و شیب کف در مقطع واگرا پرش هیدرولیکی مشاهده شد که این پدیده نیز بررسی و نتایج مربوطه ارائه گردید.