سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

مهدی زیدونی – اداره مطالعات مخازن
سیداحمد علویان – اداره مطالعات مخازن

چکیده:

یکی از روشهای مهم و اساسی جهت ازدیاد برداشت از مخازن نفتی، انجام تزریق گاز می باشد . ایـن امر مهم در تعدادی از مخازن اشباع ایران در حال انجام می باشد . ولی در مخـازن فـوق اشـباع کـه عمده ترین مکانیزم های تولید آنها انبساط سنگ و سیال و فعالیت آبده می باشد تاکنون تزر یق گاز صورت نگرفته است . در مخازن فوق اشباع در صورتی که مکانیسم انحلال و یا امتزاج گاز تزریقی در نفت مخزن انجام گیرد، می تواند اثرات بسیار مثبتی را بر عملکرد تولیدی مخزن داشته باشد . مخزن آسماری م یدان مورد بحث در ا ین مطالعه در شرایط کنونی حدود ۰۵۴۲ پام فوق اشباع بوده و فشار ترک مخزن نیز نزدیک به فشار اشباع ( ۱۶۲۸ پام ) میباشد . بر این اساس و با توجه به کند بودن تولید از مخزن تحت مکانیزم انبساط سنگ و سیال، این مخـزن کاندیـد خـوبی بـرای تزریـق گـاز امتزاجی می باشد . یکی از سناریوهای مطرح برای افزایش تولیـد از مخـزن آسـماری ایـن میـدان استفاده از گاز مخزن بنگستان آن جهت تزریق امتزاجی می باشد . قبل از اقدام برای تع یین شرا یط امتزاج بررسی خواص سـیال و تعیـین دقیـق مشخـصات آن بـرای هریک از مخازن آسماری و بنگستان انجام گرفت . سپس امکان امتزاج گاز مخزن بنگستان در نفـت مخزن آسماری به روشهای مختلف مورد بررسی قرار می گیرد . روشهای مـورد اسـتفاده در تع یـی ن شرایط امتزاج شامل روشها ی معمول معـادلات تعمـیم یافتـه و روش ترمودینـامیکی سـلول یـک
(Multiple-cell و نیز روش ترمودینامیکی جدید سلول چندگانه (Single-cell Algorithm)گانهalgorithm)م ی باشند . بر اساس این روشها حداقل فشار امتزاج (MMP)جهت تزریـق امتزاجـی گاز مخزن بنگستان در مخزن آسمـــاری ۱۷۳۵ پام تعیین گردید . این فشار برا ی امتزاج در تمـاس اولیه (First Contact Miscibility) برابر با ۰۵۵۸ پام تعیین گردید . علاوه بر ایـ ن جهـت تزریـق امتزاجی گاز بنگستان در نفت آسماری د ر فشار فعلی مخزن ( ۰۹۰۴ پام ) حداقل میزان غنـی سـازی(MME) برابر با ۳۶ / ۸ درصد مولی حاصل شده است . بر این اساس به ازای تزریق هر یــک میلیون فوت مکعب گاز تزریقی ۶۶ بشکه NGL جهت غنی سازی گاز مـورد نیـاز اسـت . بـدلیل شـکافدار بودن سنگ مخزن آسماری مقادیر MMP / MME تعیین ش ده فوق بـه مقدار قابل توجهی افـزایش خواهد یافت که نحوه تغییرات در این مطالعه مورد بحث قرار می گیرد .