سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه شهابی فرد – کارشناس ارشد آب شناسی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
محمد زارع – استادیار بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
غلامرضا لشگری پور – استاد گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد شهابی فرد – دبیر زمین شناسی آموزش و پرورش شهرستان خاش

چکیده:

رودخانه بمپور یکی از رودخانه های دائمی دشت ایرانشهر می باشد ولی با توجه به خشکسالیهای اخیر دبی پایه رودخانه بمپوربا روند نزولی روبرو شده است، از اینرو ارزیابی هیدروژئولوژیکی و مدیریت آبخوان ضروری به نظر می رسد. ابتدا با توجه به نتایج حاصل از آزمون پمپاژ، لوگ زمین شناسی چاههای مشاهده ای، مقاطع زمین شناسی، هیدروگراف چاههای مشاهده ای، بررسی های ژئوالکتریک و بازدیدهای صحرایی، ارزیابی هیدروژئولوژیکی دشت انجام گرفت. دراین تحقیق با استفاده از اطلاعات موجود، مدل عددی MODFLOW_PMWINآبخوان دشت ایرانشهر تهیه گردید. در دو مرحله واسنجی پایدار و ناپایدار مدل مقادیر هدایت هیدرولیکی، فاکتور Conductance کف زهکش، ضریب ذخیره و پارامتر تغذیه ناشی از بارندگی و آب برگشتی چاهها بهینه شده است. در نتیجه واسنجی مدل به مدت یک سال (دی ماه ۱۳۷۸ تا آذر ماه ۱۳۷۹) و صحت سنجی آن نیز به مدت یک سال دیگر (دی ماه ۱۳۷۹ تا آذرماه ۱۳۸۰) انجام شده است، که نتایج حاصله توانایی مدل را برای انجام کارهای مدیریتی تایید می کند. در این مقاله با نظر گرفتن شرایط متفاوت بارندگی و برداشت، پیش بینی دبی پایه رودخانه به مدت دو سال (آذر ماه ۸۳ لغایت آذر ماه ۸۵)انجام گرفته است.