سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مرتضی زند رحیمی – دانشکده فنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد ابیضی – دانشکده فنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

امروزه، استفا ده از پوشش های با ضخامت های بسیار کم و با خواص خوردگی و مکانیکی عالی اهمیت فراوانی پیدا کرده است . رسوب گذاری الکتروفروتیک یکی از روش های پوشش دهی میباشد، که علاوه بر داشتن فاکتورهای مورد نظر، نسبت به دیگر روش های پوشش دهی ارزان نیز می باشد . در این روش با استفاده از ایجاد میدان الکتریکی در یک محلول معلق پایدار، سطحی کاملاً صاف و یکنواخت با خواصی قابل کنترل ایجاد می شود . در این تحقیق بوسیله باردار کردن تک کریستال های آلومینای γ در محلول معلق توسط میدان الکتریکی، پوشش روی زیر لایه اینکونل اعمال شد . سپس با استفاده از عملیات معلق توسط میدان الکتریکی، پوشش روی زیر لایه اینکونل اعمال شد . سپس با استفاده از عملیات pH محلول بر ضخامت لایه رسوبی تشکیل شده بررسی شد . بوسیله دستگاه SEM ضخامت و آنالیز لایه پوششی بدست آمد . با افزایش ولتاژ و جریان اعمالی، افزایش دمای زینتر ینگ، اعمال فرآیند بهینه زینتریگ و افزایش pH ، ضخامت لایه رسوبی افزایش یافت . هر کدام از عوامل ذکر شده تأثیر متفاوتی بر خواص لایه پوشش داشتند. با توجه به عوامل موثر بر ضخامت لایه رسوبی شرایط بهینه اعمال پوشش حاصل شد.