سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیرا کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدهادی خوش تقاضا – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله خشککردن ورقه های سیب واریته گلاب توسط خشککن لایه نازک از نوع لامپ هالوژن مورد مطالعه قرار گرفتهاست . آزمایشها در دو ضخامت ورقه ۳ و ۶ میلیمتری ، سه دمای ۸۰ ، ۱۰۰ ، ۱۲۰ درجه سلسیوس و دو برنامه خشک کردن Fast و Standard انجام گرفت. نتایج نشان دادبا افزایش مقدار دما ، زمان خشکشدن کاهش یافته و در این زمان مقدار درصد رطوبت از دست رفته افزایش یافته است . بیشترین میزان رطوبت از دست رفته در شرایط دمای ۱۲۰ درجه ، ضخامت ۶ میلیمتر و برنامه خشککردن Standard بوده است. مقدار رطوبت از دست رفته برای ضخامت ۳ میلیمتر دردماهای ۸۰ و ۱۰۰ درجه بیشینه است. در هردو برنامه خشککردن Fast و Standard و ضخامت ۶ میلیمتر تفاوت معناداری میان دماهای ۸۰ و ۱۰۰ و ۱۲۰ و مقدار رطوبت از دست رفته وجود دارد. در برنامه خشککردن Fast برای هر ۳ دمای موجود تفاوتی میان مقدار رطوبت ازدست رفته برایضخامتهای ۳ و ۶ میلیمتر وجود ندارد اما در روش Standard در دما ۱۰۰ درجه مقدار رطوبت از دست رفته برای ضخامت ۶ میلیمتر به طور معناداریبیشتر بوده است .