سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین خزیمه نژاد – عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند و دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه شهی
محمود شفاعی بجستان – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق بدست آوردن شرایط هیدرولیکی برای جلوگیری از ترسیب در مجرای سیفونهای معکوس با تاکید بر سیفونهای در دست ساخت کانال پای پل می باشد. برای رسیدن به این هدف ضمن بررسی و مطالعه سیفونهای معکوس در حال اجرا بر روی این کانال، مشخصات بازوی خروجی تمامی این سیفونها استخراج و علاوه بر آن اقدام به ساخت مدل فیزیکی از قسمت بازوی خروجی سیفون معکوس گردید سپس آزمایشهای لازم بر روی پنج نمونه رسوب غیر چسبنده با ابعاد ۰/۵ ، ۰/۷، ۱، ۲ و ۳/۲ میلی تر در چهار زاویه ۰، ۸، ۱۶ و ۲۴ خروجی سیفون معکوس گردید سپس آزمایشهای لازم بر روی پنج نمونه رسوب غیر چسبنده با ابعادعدد پایداری ذره و زاویه بازوی خروجی سیفون معکوس ارائه گردید . همچنین عدد پایداری ذره بحرانی برای هشت سیفون موجود بر روی کانال پای پل محاسبه گردید و مشخص شد که با توجه به اندازه ذرات رسوبی که وارد این سیفونها می شوند، امکان ته نشینی آن بسیار ضعیف است.