سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجید زابلی –
اکبر فخیره –
حمید رضا مرادی –
علیرضا راشکی –

چکیده:

رویش گونه های گیاهی در یک منطقه تحت تأثیر فاکتورهای محیطی و زیستی آن منطقه می باشد. جهت تعیین پراکنش گونه های گیاهی انجام مطالعاتی در زمینه نیاز های اکولوژیکی گونه ها و خصوصیات محیطی منطقه مورد مطالعه ضروری است. در این تحقیق تاثیر شرایط رویشگاهی بر پراکنش گونه زرد تاغ(H. pesicum) در منطقه سیستان با استفاده از تکنیک سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) تعیین شد. بدین منظوراقدام به نمونه برداری از رویشگاههای گونه های مذکور جهت تعیین نیاز های اکولوژیک آنها گردید. همچنین نقشه های موضوعی منطقه تهیه و به منظور ایجاد لایه های اطلاعاتی مورد نیاز رقومی شدند. پس از تهیه لایه های اطلاعاتی مربوط به خصوصیات اکولوژیکی منطقه مورد مطالعه و تعیین نیازهای اکولوژیکی گونه، نسبت به بررسی نقاط مختلف منطقه و مقایسه آن با نیازهای اکولوژیک آن اقدام شد. در نهایت با تلفیق لایه های اطلاعاتی مختلف با یکدیگر مشخص گردید که ۱۸/۳% از منطقه مورد مطالعه برای رویش گونه زرد تاغ مناسب است. ارزیابی دقت مدل برابر ۳/۹۳% به دست آمد.