سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رسول اجل لوئیان – عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
رامین کرمی – عضوهیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
جواد محمدی کوجانی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی

چکیده:

پروژه تونل انتقال آب گوکان درموقعیت عمومی غرب اصفهان و جنوب شهرستان فریدونشهرو به طول تقریبی ۲۲ کیلومتر در مرحله مطالعات اجرایی قرار دارد . هدف از اجرای این پروژه انتقال آب از سرشاخه های دز به رودخانه زاینده رود است . واحدهای سنگی مسیر این تونل شامل سنگ آهک، آهک مارنی و مارن آهکی است . هدف از ارائه این مقاله مطالعه بر روی سنگهای آهکی واحد معادل جهرم می باشد که در دو ناحیه ( کیلومتر ۰+۲۰۰ تا ۵+۰۰ و کیلومتر ۷+۶۰۰ تا (۱۱+۳۰۰ در مسیر تونل مورد نظر قرار دارد . در این تحقیق توده های سنگی واحد جهرم به روش هایQ(Barton et al.,1974) ،RMR(Bieniawski, 1989) طبقه بندی شده و سپس ویژگیهای ژئومکانیکی توده سنگها با استفاده از مقادیر بدستآمده برای RMR برآورد شده است .