سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

بابک شعبانی – دانشجوی کارشناسی اشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
محمدسعید سیف – دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله ناپایداری عرضی کشتی ها تحت امواج از روبرو بررسی میگردد . تغییرات پایداری عرضی تحت این امواج باعث ایجاد رزونانس در حرکت رول ) ) roll میشود . تحت این شرایط دامنه رول افزایش یافته و می – تواند خسارات زیادی را بوجود آورد . پیدایش رزونانس وابسته به عواملی نظیر فرم بدنه کشتی، طول موج، فرکانس برخورد و میرایی در حرکت رول کشتی میباشد . به همین منظور، کشتی مورد نظر باید تحت شرایط متفاوت از نظر احتمال وقوع رزونانس بررسی شود . روش تحلیل در این مقاله مبتنی بر تعیین میزان تغییرات پایداری و بررسی شرایط ناپایداری معادله رولینگ کشتی است . با توجه به نتایج بدست آمده احتمال وقوع رزونانس پارامتریک معمولا هنگامی بوجود میآید که طول موج برخوردی برابر با طول کشتی و فرکانس برخورد نزدیک به دوبرابر فرکانس طبیعی رول کشتی باشد . نرم افزار و روش بررسی ارائه شده، میتواند در مورد انواع کشتیها در شرایط مختلف مورد بهرهبرداری قرار گرفته و وقوع پدیده رزونانس پارامتریک را پیشبینی نماید .