شرایط یک محقق یک محقق، در کار تحقیقی نیاز به مسائل زیر دارد تا هم در کارش t موفق باشد و به نتیجه  مطلوب برسد، و هم نتیجه  کارش برای دیگران دارای ارزش و اعتبار باشد:

۱- حوصله و صبر

۲ – تتبع و کاوش در منابع

۳- دقت، هم در فهم هم در نقل

۴- امانت در نقلها و برد داشتها

۵- علم و اطلاع، نه فکر و ذوقی، (یعنی: مالاکی ، ذوقيات نیست)

۶ – آشنایی به موضوع مورد نظر و مورد تحقیق

۷- گم نکردن سرخط اصلی، هنگام سندیابی و پژوهشی ۸- ارتباطا یافته » ها با مطلوب ها و «نیاز» ها

۹ – برخورداری کار، از بررسی و استدلال و دقت، تا «تحقیقی» شود و گرنه در مرحله  تتبع خواهد بود. البته تتبع مقدمه  تحقیق است.

۱۰- برخورداری از زبان ساده و بیان رسا

۱۱ – دوری از تعضب و غرض ورزی و انتقامجویی

۱۲ – پرهیز از پیشداوری و تحمیل عقیده (این در بحث تحقیق در معارف اسلامی هم خواهد آمد.

۱۳- برخوردای از شهامت و صراحت در بیان یافته ها تلاش محقق برای کسب اطلاع و جمع آوری آگاهیهای لازم برای موضوع مورد نظر، و پیگری و حوصله  او در کار و پشتکار وی، نقشی عمده در این زمینه دارد.