سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
پرویز پیری – استاد یار و عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه ارومیه
عزت اله عباسیان – دانشیار و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان
علی مرادپورحاجی فیروز – دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس البرز دانشگاه تهران

چکیده:
تحقیق حاضر با هدف شناخت دلایل ایجاد فرار مالیاتی از دیدگاه مؤدیان و سازمان امور مالیاتی صورت گرفته است . برای ارزیابی موضوع فوق ، نمونه آماری از کل جامعه آماری شامل کلیه مودیان مالیاتی و کارشناسان ارشد و بالاتر سازمان امور مالیاتی بوده اند ، بر اساسفرمول مورگان بترتیب ۴۸۳ و ۴۷۳ نفر انتخاب و در دو مرحله ، پرسشنامه تحقیق از طریق سیستم اتوماسیون دارایی به کلیه مناطق کشورارسال و پاسخ دریافت گردید و نتایج از طریق روش تحلیل عاملی و روش تحلیل سلسله مراتبی مورد بررسی قرار گرفت . پایایی پرسشنامه نیز بر اساس آزمون آلفای کرونباخ ۰/۹۲۲ بوده است . نتایج تحقیق نشان داد که بین دیدگاه مؤدیان و سازمان امور مالیاتی درباره عوامل مؤثربر فرار مالیاتی شکاف قابل ملاحظه ای وجود دارد . از دیدگاه مؤدیان ، عامل و ضعیت سیاسی کشور مهمترین عامل فرار مالیاتی می باشد . درحالیکه از دیدگاه سازمان امور مالیاتی تأثیر شرایط اقتصادی کشور از بقیه عوامل بیشتر بوده است