سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
ملیحه لطیفی – دانشجوی ارشداگرواکولوژی دانشگاه زابل
احمد قنبری – استادگروه زراعت دانشگاه زابل
قربانعلی رسام – استادیار مجتمع اموزش عالی شیروان
محمدرضا اصغری پور – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده:
شناسایی و معرفی گیاهان دارویی به عنوان یکی از عمدهترین اجزای اکوسیستمهای مرتعی، از نظر فرم رویشی، شکل زیستی اهمیت ویژهای در امکان دسترسی آسان و سریع به گونههای گیاهی خاص در مکان و زمان معین، تعیین پتانسیل و قابلیتهای رویشی، شناسایی گونههای مقاوم و دارویی در استفاده اصولی از آنها و کمک به تعیین پوشش گیاهی یک منطقه دارد. در این پژوهش گونه های دارویی مراتع قوچان مورد بررسی قرارگرفت. نمونههای گیاهی براساس روشهای تاکسونومی گیاهی و به کار- گیری منابع لازم شناسایی شد و تعلق هر گونه به جنس و خانواده تعیین و اشکال زیستی مشخص شد. این بررسی نشان داد که ۱۱ خانواده حضور دارد، که مهمترین تیره با بیشترین فراوانی گونه شامل تیره Poaceae میباشد. . اشکال زیستی گیاهان منطقه شامل ۴۷% همیکریپتوفیت، ۲۸% کامفیت ۲۰% تروفیت ۵% ژئوفیت می باشد.