شکل صفحات

لی تکس سه نوع از پیش تعریف شده سربرگ ته برگ را حمایت می کند که به سبک صفحه معروف هستناد و در جدول ۶-۸ معرفی شده اند.

جدول ۸-۶ شکل صفحات خروجی لی تکس

Plain شمارهٔ صفحه را در وسط انتهای صفحه در ته برگ چاپ میکند. این سبک پیش فرض است۔

headingsعنوان فصل جاری را در سربرگ در تمام صفحات چاپ می کند، اما ته برگ خالی باقی میماند.

empty سربرگ و ته برگ را خالی چاپ میکند.

این سبک ها می توانند توسط دستور زیر فعال شوند.

{pagestyle {style \

همچنین می توان سبک صفحهٔ جاری را با دستور زیر عوض کرد:

{ thispagestyle{style\

وقتی که با لیتکس کار می کنید با انبوهی از فایل ها با پسوندهای مختلف مواجه می شوید که احتمالاً هیچ ایده ای دلیل وجود آنها ندارید. جدول ۷-۸ انواع فایل هایی را توضیح  میدهد که هنگام کار با لی تکس با آنها مواجه می شوید. توجه داشته باشید که این لیست تمام فایلهای ممکن را دربر ندارد.

جدول ۸-۷ برخی از پسوندهای موجود در واژه پرداز LaTeX

1

2