سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم کهریزی – دانشجوی مقطع کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه رازی

چکیده:

با توجه به خسارات و تلفات ناشی از زلزله در کشورهای زلزله خیز، لزوم طراحی سازه هـای مقـاوم در برابـر زلزلـه امری انکار ناپذیر است . برای طرح یک ساختمان در مقابل زلزله لازم است اطلاعاتی جامع و کامل از رفتـار آن در مقابـل نیروهای ناشی از زلزله در دست باشد . باید دانست کهرعایت ضوابط و مقررات مندرج در آیـین نامـه هـا تـضمین کننـدة مقاوم شدن کامل ساختمانها در برابر نیروهای ناشی از زلزله نیست . به همین جهت باید رفتار سازه ها را به طور کلـی و بـه دقت مورد توجه قرار داد . شکل پذیری یکی از خواص بسیار مهم سازه هایی است که اگر تحت تـأثیر نیروهـ ای لـرزه ای واقع شوند، باید از خود بروز دهند . هر سازة پایدار یا مقاوم در برابر زلزله باید هم به صورت کلی و یـک مجموعـة کامـل، شکل پذیر باشد و هم اعضای آن به تفکیک شکل پذیر باشند . بنابراین با توجه به نوع سازه ای که برای منـاطق زلزلـه خیـز طراحی می شود، باید مصالح به کار رفته در آنها به نحوی اختیار و ترکیب شوند که نتیجة رفتار آنها، شـکل پـذیر بـودن را
تأمین نماید . که در مورد سازه های بتن مسلح اصلی ترین این مصالح بتن و میلگرد هستند . در این مقالـه معیارهـا و ضـوابط تأمین کنندة شکل پذیری در مصالح، تیرها، ستونها، اتصالات تیر به ستون و دیوارهای برشی مورد بررسی قرار گرفته است .