سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن مقدم – استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
امین قلیزاده – دانشجوی دکترای گرایش سازه

چکیده:

موثرترین روش مطرح شده برای ارزیابی رفتار لرزه ای پلهای موجودتحلیل دینامیکی غیر خطی آﻧﻬا می باشد آه م سلماً انجام این عمل برای تمام پلهای مورد بررسی عملی زمان بر خواهد بود . در این مقاله سعی شده است آارآیی یک الگوریتم ساده برای برآورد شکل پذیری مورد نیاز و ماآزیمم آرنش ایجاد شده در بتن .در ستون پایه پل تحت اثر یک زلزله ارزیابی یا طیف طراحی خاص مورد مطالعه قرار گیرد. در این روش از نتایج تحلیل بار جانبی و روابط Ry − μ −Tn ارائه شده توسط Krawinkler- . Vidic-Fajfar-Fishinger, Nassar , Newmark-Hallبرای این منظور استفاده شده است با استفاده از نرم افزار DRAIN-3DX,مدل غیر خطی پایه پل هایِ نمونه طراحی شده طبق ضوابط آئین نامه آشتو تهیه شده و با منظور آردن اثرات محصور شدگی بر روی رفتار تنش -آرنش بتن ، آنالیز بار جانبی روی پایه پل انجام شده ورفتار نیرو -تغییرشکل آن بدست آمده است . با استفاده از نتایج این تحلیل وطیف پاسخ ارتجاعی تهیه شده برای زلزله های مختلف ماآزیمم تغییر شکل پایه پل تحت اثر این زلزله ها با استفاده از روابط تقریبی عنوان شده محاسبه شده و مقادیر بدست آمده ، با نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی مدل غیر خطی پل ، تحت شتابنگاشت زلزله های مورد نظر مقایسه شده است