سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی ظفرزاده – کارشناس ارشد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان مینو دشت

چکیده:

جمع آوری و ذخیره آب باران برای مصارف مختلف از دیرباز در ایران و بسیاری جاهای دیگر معمول بوده است، از جمله موارد استفاده آن میتوان مصرف شرب را نام برد. شهرستان مینودشت با جمعیتی بالغ بر ۲۶۷۸۶۲ نفر که حدود ۲۰۵۶۳۳ نفر در روستاها سکونت دارند که از این تعداد ۱۲۶۸۰ نفر دارای ۱۳۶۶ آب انبار جهت جمع آوری آب باران برای مصارف شرب هستند. به همین دلیل آنالیز کیفی(شیمیائی و میکروبی) آبهای جمع آوری شده از پشت بامها در آب انبارها جهت شناسائی منابع احتمالی آلودگی، یافتن روشهای مناسب جهت جمع آوری و ذخیره آب باران و بهسازی مطلوب آب انبارها ضروری بنظر میرسند. برای انجام این تحقیق تعداد ۱۱۴ نمونه آب برای آنالیز پارامترهای شیمائی و تعداد ۶۹ نمونه آب جهت آنالیز میکروبی از آب انبارها در مدت ۸ ماه مورد آنالیز قرار گرفت. قلیائیت و سختی به روش تیتراسیون و فلوئور، کلرور، نیترات و فسفات به روش اسپکترو فتومتری با دستگاه DR-2000 و SQ-300 و فلزات سنگین شامل:آهن، منگنز، کادمیوم، کروم و سرب با دستگاه اتمیک ابزورپشن اندازه گیری شدند. و آنالیز میکروبی شامل: کلیفرمها، اشریشیاکلی و استرپتوکوک فکالیس به روش تخمیر چند لوله ای ، تستهای افتراقی و پورپلیت انجام شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که از نظر پارامترهای شیمیائی(اسیدیته، هدایت الکتریکی،قلیائیت، سختی، کلرور، نیترات و منگنز) در مقایسه با پارامترهای آب آشامیدنی در حد مطلوب می باشد، اما غلظت بعضی از پارامترهای شیمیائی از جمله فسفات در ۱۶%، غلظت آهن در ۹%، غلظت سرب در ۶۹% و غلظت کروم در ۶% نمونه های جمع آوری شده از حد مجاز بیشتر بوده است. از لحاظ پارامترهای میکروبی در ۱۰۰ میلی لیتر از نمونه ها، تعداد کلی فرم در ۵۶%، تعداد اشریشیا در ۳۲% و تعداد استرپتوکوک فکالیس در ۲۶% از نمونه های جمع آوری شده بیش از حداکثر مجاز بوده است، که علل عمده آلودگیهای شیمیائی و میکروبی ناشی از نفوذ فاضلابهای سطحی، کشاورزی، فضولات حیوانی، انسانی و هم چنین استفاده از آب رودخانه میباشد. مقدار آب جمع آوری شده از پشت بامها با توجه به میزان متوسطبارندگی حدود ۱۱ لیتر برای هر نفر برآورد شده است که بسیار ناکافی بوده و صرفا برای شرب مورد استفاده قرار می گیرد.