سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی علوی – گروه شیمی دانشگاه اصفهان، دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه هنر اصفهان
اصغر توکلی – گروه شیمی دانشگاه اصفهان، دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه هنر اصفهان
مریم سلطانی – گروه شیمی دانشگاه اصفهان، دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه هنر اصفهان
J Schoonman – Chemistry dept. Esfahan University, Pardis University Of Art, TU Delft, Inorganic Chemistrythe Netherlands

چکیده:

سفالگران ایرانی دردوره های گذشته اشیا سرامیکی مختلفی رابامهارت واستادی درتزئینات وابسته به معماریبا کیفیت بالا بهوجود می اوردند فن اوری آنها معمولا درتهیه بدنه و لعاب کاشی بوده است که بااستفادهازموادکانی هابامشتقات شیمیایی معین انجام میگرفته است دراین کارپژوهشی تعدادچهارده گونه ازنمونههای سنتی مختلف انتخاب گردیده و انالیزهای شیمیایی با استفاده ازپراش سنجی پرتوX وفلورسان EDX بررسی برروی آنها انجام شده است ازنتایج انالیز بدست امده ملاحظه گردید که عمده اختلاف بین نمونه هادرحالت قلیایی و اسیدی بودن لعابها می باشد ازطرف دیگر نسبتمقادیر متشکله SiO2, Al2O3باحالت قلیایی بودن لعاب و مقادیر CaO ارتباط دارد این نتایج میتوانددرمرمت وبازسازی کاشی های بناهای تاریخی استفاده شود و همچنین بهنگام تهیه کاشیهای موردنظر به کاررود مراحل مختلف ازمایشگاهی به منظور سنجشهای شیمیایی شامل جداسازی لعاب ازبدنه و اماده سازی نمونه هابرای انالیز عنصری توسط روش eDX و انالیز فازشناسی توسط پراش سنجی پرتوX انجام گرفت