سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیدکاظم فروتن – اعضای هیات علمی دانشگاه شاهد
مریم جدید میلانی – اعضای هیات علمی دانشگاه شاهد
منصور قوام – اعضای هیات علمی دانشگاه شاهد

چکیده:

محققین تخمین می زنند حدود ۱۰ تا ۱۴ درصد زنان ازدواج کرده سوءرفتار جنسی توسط همسر, را تجربه می کنند,همچنین سوءرفتار جنسی توسط همسر در حدود ۲۵ درصد از کل سوءرفتارهای جنسی جامعه را تشکیل می دهد. بنابراین می توانگفت سوءرفتار جنسی توسط همسر یکی از رایجترین سوءرفتارهای جنسی می باشد که گزارش نمی شود, بخصوص هنگامیکه ما می دانیم زنانی هستند که مورد سوءرفتار جسمی توسط همسر قرار می گیرند و آنان بیشتر در معرض سوءرفتار جنسی توسط همسر می باشند.مطالعات نشان داده است که یک سوم تا نصف زنانی که سوءرفتار جسمی توسط همسرانشان قرار گرفتند, مورد سوءرفتار جنسیتوسط همسر نیز قرار می گیرند از اینرو پژوهشگران برآن شدند تا به بررسی شیوع آزار جنسی در متقاضیان طلاق مراجعه کننده به مجتمع قضایی خانواده در سال۸۴-۸۳بپردازند.تحقیق با طراحی کارآزمائی بالینی بر روی ۱۰۴ مورد متقاضیان زن طلاق مراجعه کننده به مجتمعهای قضایی خانواده ۱ و ۲ شهر تهران، انجام گرفت. ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه بود و دارای دو بخش : بخش اول اطلاعات دموگرافیک و بخشدومسطح عملکرد جنسی را می سنجید، بود. پرسشنامه را زنان شخصأ تکمیل کردند. جهت اعتبار ابزار از اعتبار محتوی و برای پایایی از آزمونTest re testاستفاده شده است. درضمن در یک مطالعه اولیهPilot Study قابل اجراء بودن و محتوی پرسشنامه و همکاری متقاضیان طلاق مورد بررسی قرار گرفت با توجه به شیوع بالای سوءرفتار جنسی توسط همسر, اما توجه کمتری به این مشکل توسط جامعه شناسان, سیستم قضایی کشور و پرسنل بهداشتی قرار گرفته است. از آنجائیکه سوءرفتار جنسی توسط همسر تاثیر بسزایی در سلامت جنسی فرد, خانواده و در نهایت سلامت جامعه دارد, نیاز است در سیستمهای بهداشتی و قضایی کشور به آن توجه وافری شود