سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدمصطفی رضوی –
مصطفی رجب زاده –
آفرین امینی –
علیرضا همایونی مهر –

چکیده:

تعداد صد قطعه ماکیان بومی از شهرستانها ی استان فارس بصورت تصادفی انتخاب شده و سپس با تحریک ناحیه مقعد بطور مستقیم از آنها نمونه مدفوع تهیه گرد ید و جهت کارها ی تشخیصی به بخش انگل شناسی دانشکده دامپزشکی شیراز ارسال گرد ید . از مجموع ۱۰۰ نمونه ۴۵ نمونه %)۴۵) آلوده به تخم کرمهای کاپیلاریا و هتراکیس بودند که از این میان ۴۲ نمونه آلوده به تخم کاپیلاریا %)۹۳/۳) ، ۱۵ نمونه آلوده به تخم هتراکیس %)۳۳/۳) و ۱۲ نمونه آلوده به هر دو نوع تخم %)۲۶/۶) بودند . علت آلودگی بالا، عدم رعا یت بهداشت، عدم مصرف داروها ی ضد کرم در طول دوره پرور ش و نیز وفور حاملین کرمها از جمله کرم خاکی در محل پرورش می باشد