سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدکاظم فروتن –
مریم جدید میلانی –
منصور قوام –

چکیده:

یکی از مهمترین عوامل خوشبختی زندگی زناشویی و کیفیت زندگی خوب، روابط لذتبخش جنسی است، زیرا در صورت رضایتبخش نبودن آن سبب ایجاد احساس محرومیت، ناکامی و عدم ایمنی در همسران می کند، این محرومیت جنسی می تواندباعث طلاق و از هم گسستگی زندگی زناشویی شود. نارضایتمندی جنسی، نقش مهمی در بسیاری از موارد طلاق را دارا میباشد از اینرو پژوهشگران برآن شدند تا به بررسی شیوع اختلالات جنسی در متقاضیان طلاق مراجعه کننده به مجتمع قضایی خانواده در سال ۱۳۸۴ بپردازند. مواد و روشها: تحقیق با طراحی کارآزمائی بالینی بر روی ۲۰۰ مورد متقاضیان طلاق مراجعه کننده به مجتمعهای قضایی خانواده ۱و ۲ شهر تهران، انجام گرفت. ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه میباشد که دارای قسمتهای جداگانه جهت مردان و زنان و هر یک دارای دو قسمت اختلالات جنسی و فرم اطلاعات دموگرافیک می باشد. پرسشنامه زنان جهت تعیین اختلال جنسی پرسشنامه Female Sexual Function Index)FSFIوپرسشنامه مردان جهت تعیین اختلال جنسی، پرسشنامهLLEFInternational Index of Erectile Function است که دارای بخشهایی جهت بررسی تمایل و تحریک جنسی، ارگاسم و رضایت جنسی می باشند که توسط نمونه های پژوهش تکمیل شده است. جهت اعتبار ابزار از اعتبار محتوی و برای پایایی از آزمون از آزمون کودرریچاردسونKuder- Richardsonاستفاده شده است. درضمن در یک مطالعه اولیهPilot Study قابل اجراء بودن و محتوی پرسشنامه و همکاری متقاضیان طلاق مورد بررسی قرار گرفت همانگونه که نتایج نشان داد میزان عملکرد جنسی زنان نسبت به مردان پاینتر می باشدو با توجه به افزایش میزان طلاق در جامعه نیاز است مسئولین امر نسبت به این موضوع توجه بیشتری داشته باشند بخصوص که بیشتر متقاضیان طلاق به علت حجب و حیا از بیان مشکلات جنسی خود به عنوان یکی از دلایل طلاق شرم دارند