سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

صدیقه خدابنده شهرکی – دانشجوی دکترای علوم پزشکی

چکیده:

این پژوهش مطالعه ای مقطعی است که در آن شیوع بیماری پنوموکونیوز و میزان غلظت گرد ذغال در معادن پاندانا، همکار، سراپرده، باب نیزو و هجدک و رعایت اصول ایمنی در برابر این بیماری در کارگران شاغل در این معادن مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش ۱۰۰۰ نفر کارگر به روش تصادفی طبقه ای (بر اساس سن سابقه کار و محل کار) انتخاب گردیدند.
داده های این پژوهش از طریق مصاحبه و ثبت اطلاعات موجود در پرونده کارگران شامل نتایج اسپیرومتری و رادیوگرافی در چک لیست جمع آوری گردید. علاوه بر این اندازه گیری ذغال معدن با دستگاه تندالاسکوپ صورت گرفت. تشخیص نهایی بیماری مجددا بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از پرونده کارگران توسط پزشک متخصص داخلی و رادیولوژی داده شد.
جهت تجزیهداده ها از آمار توصیفی و آزمون مجذور K استفاده شد. نتایج نشان داد ۲۱/۸% کارگران به بیماری پنوموکونیوز مبتلا بودند. از نظر رعایت نکات ایمنی ۷۵/۶% کارگران همیشه از ماسک استفاده می کردند وو تعویض فیلتر ماسک در ۲۵/۸% کارگران هر ۱۵ روز و در ۷۴/۲% موارد، بیش از ۱۵ روز صورت می گرفت. بین ابتلا به بیماری با استفاده از ماسک و زمان تعویض فیلتر رابطه معنی داری مشاهده گردید. (به ترتیب p<5% و p<1%) به طوری که شیوع بیماری در کارگرانی که همیشه از ماسک استفاده می کردند و هر ۱۵ روز فیلتران را تعویض می کردند کمتر بود.