سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیف اله فرمحمدی – معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی دانشگاه الزهراء
الناز عرب –
شهلا محمدزاده –

چکیده:

آگاه ساختن مردم از آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، مشارکت آنها در مدیریت پسماندهای شهری و روستایی میتواند تا حد زیادی از هزینه های اقتصادی آن کاسته و این نکته حضور مردم را پر رنگ تر مینماید. همکاری مردم در فرآیند تفکیک از مبداء صرف ههای اقتصادی فراوانی را برای بخش خصوصی و مدیریت دولتی به همراه خواهد داشت. در ایران روزانه بیش از ۲۸ هزار تن زباله تولید می شود که از این مقدار ۸/۷۲ درصد (یعنی حدود ۲۴۴ تن) آنرا کاغذ، و ۴/۱۱ درصد (حدود ۱۱۵ تن) را پلاستیک تشکیل م یدهد که اگر بقیه مواد زائد را به تفکیک نام ببریم و به این مقادیر بیافزاییم، ارزش اقتصادی پسماندها نمایانتر خواهد شد.
در این بررسی به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمار بدست آمده از وضعیت تفکیک از مبدا پسماندهای روستایی پرداخته میشود. این روستاها از مناطق مرکزی ایران با شرایط آب و هوایی و فرهنگی متفاوت انتخاب شده است. در این طرح ۹۱ روستا از سه استان یزد، اصفهان و چهار محال بختیاری بصورت بلوکهای تصادفی انتخاب شد، روش نمون هگیری بصورت پرسشنامه ای و در دو سطح خانوار و مسئولین دهیاریها بود. برای نمونه گیری از آنها حداقل ۴۰ پرسشنامه در هر روستا برای خانوارها و یک پرسشنامه مربوط به آبادیها تکمیل گردید. نتایج بدست آمده نشان دادکه در حال حاضر در استان چهار محال و بختیاری ۴درصد و در اصفهان ۱۸ درصد طرح تفکیک از مبداء در روستاها انجام می شود اما روستاهای استان یزد تقریبا فاقد طرح تفکیک از مبدا می باشد. هم چنین میزان مشارکت مردمی در جمع آوری، دفع و حمل زبال هها در آبادیهای سه استان متوسط می باشد که با اعمال شیوه های مختلف مانند آموزش، آگاه کردن مردم از اهمیت بهداشتی و اقتصادی و زیست محیطی تفکیک از مبداء و همکاری در بازیافت مواد افزایش یافته و در مدت کوتاهی به حد مطلوب خواهد رسید.