سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
محمد طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مرتع و آبخیز دانشکده آب و خاک دانشگاه زابل
مهدیه ابراهیمی – استادیار گروه مرتع و آبخیز دانشکده آب و خاک دانشگاه زابل
علی رضا شهریاری – دانشیار و رئیس موسسه آموزش عالی سراوان
وحید رخشانی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مرتع و آبخیز دانشکده منابع طبیعی دانشگاه بیرجند

چکیده:
روش فاصله ای نزدیک ترین فرد یکی از روش های پرکاربرد برای اندازه گیری تراکم و تاج پوشش گیاهان می باشد. در این تحقیق که به منظور تعیین میزان صحت برآورد تراکم گونه گون با روش نزدیک ترین فرد در مرتع منزلاب زاهدان انجام شد، در سه محدوده ۵۰۰۰ متر مربعی که آمار برداری صد درصد صورت گرفت به عنوان شاهد در نظر گرفته شد، ۵۰ نقطه نمونه برداری به صورت منظم با شروع نقطه تصادفی در هر سایت مشخص و برداشت ها در این نقاط صورت گرفت. پس از انجام محاسبات و آنالیز، نتایج نشان داد که این روش اختلاف معنی داری با شاهد ندارد اما با توجه به میزان صحت حاصل این روش (بیش از ده درصد) این روش مناسب انجام امور تحقیقاتی در این منطقه نیست و فقط در امور مدیریتی و انجام مطالعات اولیه قابل استفاده می باشد