سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امید صادقی – مازندران، بهشهر، دانشگاه علم و صنعت(واحد بهشهر)
محمد جواد کتابداری – استادیاردانشکده کشتی سازی و صنایع دریائی،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

با توجه به کمبود انداز ه گیریهای موج در ایران ، معمولا این رو ش های تجربی مثل Jonswap و Bretschneider و … برای تعیین مشخصات موج استفاده می شود . در حالیکه این روش ها دارای فرضیات متعددی بوده که الزاما برای همه نقاط ایران صادق نمی باشد. در این تحقیق اطلاعات مربوط به اندازه گیری موج با مقادیر پیش بینی شده به رو شهای Jonswap و Bretschneider در محل مقایسه شده است.از پردازش و تحلیل بیش از ۵۰۰ داده دریا یی مربوط به منطقه بوشهر ، و مقایسه امواج پیش بینی شده به روشJonswap و Bretschneider با مقادیر اندازه گیری شده ، مشاهده شده است که در تخمین پریود موج، روش Bretschneider برای شرایط موجود در منطقه بوشهر بهتر بوده ولی دارای خطای حدود (%) ۲۰ بوده است . در تخمین ارتفاع موج نیز ، روش Bretschneider بهتر بوده و جواب قابل قبول تری را ارائه نموده است و دارای خطای حدود (%) ۲۵ بوده است.