سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

داود نیک کامی – استادیار پژوهش مرکز تحقیقات حفاظت و آبخیزداری کشور
علی محمدی ترکاشوند – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

واحدهای مختلف سنگی از نظر حساسیت به فرسایش در کلاسهای مختلفی قرار میگیرند . این واحدهای سنگی بر اساس مقاومتی که در برابر فرسایش دارند، ضریب ۱ تا ۲۰ میگیرند، طوری که واحدهای با مقاومت کمتر، ضریب کمتر و واحدهای با مقاومت بیشتر، ضریب بیشتر میگیرندحساسیت سنگها به فرسایش یکی از عوامل مهم در بروز فرسایش با چهرههای مختلف است نقشهبرداری چهرههای فرسایشی و شدت آنها در مطالعات فرسایش و رسوب، بسیار حائز اهمیت بوده و اولویت برنامههای حفاظت خاک را مشخص میسازدبررسیهای مربوط به فرسایش و رسوب، بیشتر معطوف به تهیه نقشههای کمیِ فرسایش و رسوب بوده و کمتر به تهیه نقشههای اشکال فرسایش توجه شده است که البته تحقیقاتی چند در مورد یک یا چند شکل فرسایش منطبق بر یک روش خاص انجام شده است از نقشه سنگشناسی به عنوان یک لایه اطلاعاتی در تلفیق با لایههای اطلاعاتی دیگر در GIS، اما به نظردر مطالعات فرسایش و رسوب و تهیه نقشه برخی چهرههای فرسایشی استفاده شده استمیرسد امکان استفاده از نقشه حساسیت سنگها به عنوان نقشه پایه ( نقشه واحدهای کاری ) در تهیه نقشه اشکال فرسایش بررسی نشده است که در این تحقیق صحت، خطا و دقت این موضوع ( مقیاس ۱ :۲۵۰۰۰۰) بررسی میشود