سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود رحیمی – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی کرمانشاه ایران
عباس خوشحال – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی کرمانشاه ایران
سیدمهدی شریعتی – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی کرمانشاه ایران

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از رو ش محاسبات دینامیکی سیال( CFD )حرکـــت ســـیال، انتقـــال حـــرارت و احتـــراق در بویلر ۶۴۰ MW نیروگاه بیستون مورد تحلیل قرار گرفته است . هدف از انجام این کار بررسی علت صدمه دیـدن لولـه هـای سوپر هیتر با طـول بلنـد از مجموعـه لولـه هـای موجـود در نیروگــاه بــوده اســت . بــا اســتفاده از نتــایج بدســت آمــده از مدلسازی، بالا بودن ۶۰ درجه سانتیگرادی دمای لولـه بلنـد در محل زانویی لوله که همواره به عنوان محـل شکسـت مطـرح بوده، پیش بینی شده است . عکسهای متالوگرافی نیـز کـارکرد لوله در دمای بالاتر از حد تحمل لوله که باعث به هم ریخـتن شبکه کریستالی لوله شده را نش ان می دهد که نتایج مدلسـازی را تأیید می کند . به منظور حل این مشـکل، اسـتفاده از دمنـده هوا به عنوان تکنیکی نو مطرح شده است و نتـایج مدلسـازی میزان خنک کردن لوله با استفاده از دمنده را بـه خـوبی پـیش بینی می کنند