سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید حسن جوادی موسوی – واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رضا بزرگی پور – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
عزیز فومن – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
محمد چمنی – واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

در این تحقیق ١٠ رقم سورگوم دانه ای با استفاده از طرح آماری بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به منظور بررسی و مقایسه عملکرد در سال ١٣٨٣ در کرج کاشته شدند . کود فسفات آمونیوم بر مبنای ١١٥ کیلوگرم P2O5 و در مجموع ١٣٨ کیلوگرم در هکتار نیتروژن در سه نوبت مساوی همراه با کود فسفات آمونیوم ، قبل از کاشت و بصورت سر ک مصرف شد . فواصل کاشت ۱۰×۶۰ سانتی متر بوده و آبیاری بصورت نشتی و هر ۱۰-۷ روز یکبار انجام گرفت . برداشت از سطح ٦ مترمربع به عمل آمد . بعد از خرمنکوبی، توزین دا نه ها در حالتی انجام گرفت که رطوبت دا نه ها به ١٢ % رسیده بود . داده ها مورد تجزیه واریانس ساده قرار گرفت و میانگین ها به روش دا نکن مقایسه شدند . نتایج تجزیه واریانس نشان داد بین ارقام در همه صفات مورد بررسی هفت گانه اختلاف معنی دار در سطح ١% وجود دارد . مقایسه میانگین ها نشان داد . مدت گلدهی از ۶۵/۶۷ تا ۸۵ روز بطول انجامیده و ارقام ۸/۱۳۸۰ با ۶۵/۶۷ روز و NTJ با ٨٥ روز زودرس ترین و دیررس ترین بودند. بیشترین و کمترین تعداد برگ با ۱۵/۵ و ۹/۰۳ عددبه ترتیب به ارقام ۸/۱۳۷۵ و IS-9884 اختصاص یافت. ارقام ۱/۱۳۷۷ و korakola با قطر ساقه ۹/۴۰ و ۵/۴۳ سانتی متر به ترتیب بیشترین و کمترین قطر ساقه را داشتند . ارقام korakola و ۱/۱۳۷۷ به ترتیب با ۲۰۲ و ۱۱۶ سانتی متر بلندترین و کوتاه ترین رقم بودند. ارقام ۸/۱۳۷۵ و ۸/۱۳۸۰ با یک ساقه و رقم IS-9884 با ٣ پنجه ، کمترین و بیشترین پنجه را به خود اختصاص دادند . طول پانیکول ار قام KGS25 و ۱/۱۳۷۷ به ترتیب با ٣٦ و ٢١ سانتی متر، بیشترین و کمترین میزان را داشتند. ارقام KGS25 با ۸/۲۳ تن در هکتار و NTJ با ۳/۸۲ تن در هکتار بیشترین و کمترین عمل کرد دانه را داشتند . با توجه به جمیع جهات بخصوص عملکرد نهایی محصول سورگوم دانه ای، دو رقم KGS25 و ICSV-247 انتخاب گردید که عمل کرد دانه آن ها به ترتیب ۸/۲۶ و ۷/۵۹ تن در هکتار می باشد.